ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติฯ

            วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ณ ห้องประชุม World Ballroom โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3081789301910150&__tn__=-UC-R