รองเลขาธิการ สศก. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียง ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนเรศ ธำรงทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดลำไย รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนระบบการผลิต การตลาดสินค้าลำไยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3095338660555214