รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2563 – 2567

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3097573523665061