รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสงคราม

           วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามะพร้าว ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักของประเทศ พบว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 ส่งผลทำให้ผลผลิตมะพร้าวในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2563 ลดลงมากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผลผลิตออกมาก (มี.ค. - มิ.ย. 63) ส่งผลให้ในช่วงนี้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว ในอำเภอทับสะแก และบางสะพาน ขายผลผลิตได้เฉลี่ยผลละ 23 - 26 บาท และราคาเนื้อมะพร้าวขาวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37 - 39 บาท สำหรับผลผลิตมะพร้าวในปี 2564 คาดว่าจะมีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคมหากมะพร้าวในพื้นที่ดังกล่าวได้รับปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ก็จะมีผลทำให้ผลผลิตมะพร้าวในภาพรวมของปี 2564 เพิ่มขึ้นได้ โดยในปี 2564 ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม และจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน สำหรับราคามะพร้าวในปี 2564 คาดว่าราคาจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer