รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปสับปะรด ในแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

        วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และการแปรรูปสับปะรดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแยง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวไร่สับปะรด หมู่ที่ 19 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย และแผงรับซื้อในพื้นที่ เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และปัญหาอุปสรรคในการผลิตสับปะรด
        ในการนี้ รองเลขาธิการ สศก. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสินค้าสับปะรด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนำไปพัฒนาต่อยอดโดยความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนเอง การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตามช่วงเวลาที่ตลาดต้องการอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนไปปลูกพันธุ์บริโภคสดตามแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด กรณีพื้นที่ห่างไกลโรงงาน เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนไปปลูกสินค้าชนิดอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ มีศักยภาพทางการตลาดสูงและให้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae2plk/