รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ส่วนแผนงานงานและงบประมาณ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวกัลยา สงรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 - 135

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Budget2553/