รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 3/2563

           วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ปี 2564 และทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) พ.ศ. 2560 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3551585864930489