โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แก่หน่วยงานภาครัฐ

           วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) แก่หน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย
           ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA สามารถพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3556717371084005