รองเลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2563

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณามาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2563 และการบริหารการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว และมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ปี 2564 รวมทั้งการบริหารการนำเข้ามะพร้าวผลตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2564 โดยมี นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/3564238276998581