รองเลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ด้านการเกษตร (BCG AG Economy)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/3564241633664912