รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) จังหวัดนครพนม

          วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) นายปราโมท แสงสว่าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง บ้านหนองสะโน หมู่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และปัญหา อุปสรรคในการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ “ข้าวดีนครพนม”

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3567034563385619