รองเลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางการติดตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3567280883360987