รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง

         วันที่ 28 มกราคม 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแบบสำรวจข้อมูลต้นทุนและอัตราจ้าง ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำต้นทุนการผลิตภาคเกษตร ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

         ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้รับทราบและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงานและราคาปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคสนามจนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกในการเป็นผู้สำรวจที่ดี 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3661391740616567