รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกลางฯ (Farmer ONE) ครั้งที่ 1/2564

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกลางฯ (Farmer ONE) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาข้อมูลของเกษตรกรเบื้องต้นต่อการขึ้นทะเบียนและการใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลางเชื่อมโยงการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3693328797422861