รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2564

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม AEOC 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้มีการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU/NOP เสนอโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดน้ำใส เสนอโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid 19 รวมทั้ง รับทราบฐานะทางการเงินของกองทุนฯ ณ ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/4053718864723538