รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม AEOC 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในระบบ Web Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยร่วมการพิจารณางานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1- 12 ได้แก่ โครงร่างงานวิจัยปี 2564 เรื่องแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร (Agricultural Service Provider: ASP) เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการภาคการเกษตรของประเทศไทย ความต้องการรับบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตรของไทย สำหรับพื้นที่แหล่งปลูกข้าว อ้อยโรงงาน และมันสำปะหลัง ในหลายประเภทการให้บริการ เช่น บริการเตรียมพื้นที่ปลูก บริการเก็บเกี่ยวผลผลิต บริการฉีดพ่นยา บริการจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลด้านการเกษตร เป็นต้น
รวมทั้ง เอกสารงานวิจัยปี 2563 เรื่องแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ใน 12 สินค้า เช่น ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองจังหวัดลำพูน ทุเรียนนนท์จังหวัดนนทบุรี กาแฟดงมะไฟจังหวัดนครราชสีมา ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดบ้านคาจังหวัดราชบุรี เนื้อโคขุนโพนยางคำจังหวัดสกลนคร เป็นต้น เพื่อศึกษาห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการพัฒนาของสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และผู้สนใจศึกษาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร รวมถึงการขยายผลไปสู่สินค้าเกษตรที่มีโอกาสและศักยภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3716292765126464