ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-2564

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558-2564 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นอื่นๆ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/