รองเลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลและเยี่ยมชมแปลงปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานของเกษตรกรที่ทำสัญญาปลูกมันฝรั่งกับบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางอังคนา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 นางสาวณัฐวณี ยมโชติ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลและเยี่ยมชมแปลงปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานของเกษตรกรที่ทำสัญญาปลูกมันฝรั่งกับบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแปลงปลูกมันฝรั่งดังกล่าว เป็นแปลงที่ได้นำเอานวัตกรรมวิธีการปลูกที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เช่น การให้น้ำและสารอาหารพืชผ่านระบบน้ำหยด ที่ทำให้มีการควบคุมปริมาณน้ำและสารอาหารที่พืชต้องการได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผลผลิตต่อไร่มีปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งทั่วไปเกือบ 2 เท่า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้นวัตกรรมการปลูกดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ของเกษตรกรต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/4065496646879093