รองเลขาธิการ สศกเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาขาย ครั้งที่ 2/2564

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาขาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง แนวทางการขายน้ำตาลทรายดิบ (Pricing) ที่ส่งมอบให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ฤดูการผลิตปี 2563/2564 และ แนวทางการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบที่ส่งมอบให้ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ฤดูการผลิตปี 2564/2565

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/4068568576571900