สศก. จัดสัมมนาการบริหารโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       วันที่ 21 กันยายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมามอบนโยบายการบริหารโครงการสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อลงกรณ์ ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงงานสำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท. 1-12 จำนวน 60 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3314252171997194