เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยบ้านนางาม จ.อุดรธานี

      วันที่ 23 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยบ้านนางาม จ.อุดรธานี โดยมีการดำเนินการรวมกลุ่ม เพื่อแปรรูปอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ น้ำอ้อยสด น้ำอ้อยไซรัป น้ำอ้อยผง ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จากการพัฒนางานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ จากศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3319900491432362