เลขาธิการ สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม สศท. 3 จ.อุดรธานี

       วันที่ 23 กันยายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าเกษตรพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จ.อุดรธานี โดยมี นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ สศท. 3 ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจากนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3320279574727787