ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%
บาท/ตัน

การคำนวนต้นทุนข้าว

ข้าว
ข้าวนาปรัง
ข้าวนาปี