ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองฝักสด
ข้อมูล ผลิตเฉลี่ยต่อไร่ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว การส่งออก-นำเข้าในรูปแบบต่างๆของถั่วเหลืองฝักสด มีการปลูกพันธุ์ใดบ้าง \nสามารถขอข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับถั่วเหลืองฝักสดได้ที่ไหนบ้างคะ
โดย : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อยู่ระหว่างตรวจสอบการแจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น