ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2561/62
ข้าวนาปี ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวนาปรัง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    
ถั่วเหลือง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตไม้ยืนต้นที่สำคัญ ปี 2561
กาแฟ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปาล์มน้ำมัน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ยางพารา ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตไม้ผลที่ สำคัญ ปี 2561 (ข้อมูลจากคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ ณ  วันที่ 30 เมษายน 2561)
ลำไย ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลิ้นจี่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
เงาะ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ทุเรียน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มังคุด ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลองกอง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตพืชผักที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2560/61
กระเทียม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมแดง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมหัวใหญ่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันฝรั่ง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2561
กุ้งขาวแวนนาไม    
กุ้งกุลาดำ    
ปลานิล ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต