ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร 
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2563/64
ข้าวนาปี ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวนาปรัง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ถั่วเหลือง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ และไม้ยืนต้นที่สำคัญ  ปี 2563 
สับปะรดโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กาแฟ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ยางพารา ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มะพร้าว ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
     
ผลพยากรณ์การผลิตไม้ผลที่สำคัญ ปี 2563
ลำไย ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลิ้นจี่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
เงาะ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ทุเรียน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มังคุด ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลองกอง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2563 
กุ้งขาวแวนนาไม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กุ้งกุลาดำ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลานิล ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต