สศท.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมี่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมืออุปกรณ์การทำงาน และบริเวณโดยรอบ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงานด้วย