สศท.2 ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามโครงการ Happiness OAE

วันที่ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามโครงการ Happiness OAE เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายให้แข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง Balance และพร้อมขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ สศก. ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย