สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามสินค้าเกษตรสำคัญ เพื่อจัดทำรายงานภาวะฯ ไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ เพื่อวิเคราะห์ประมาณการ จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2563

วันที่ 14 - 21 กันยายน 2563 นายบุญลาภ  โสวัณณะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร (สผศ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 6 จังหวัด เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ประมาณการ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้ม ปี 2563

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ประมาณการดังกล่าว จะนำเสนอต่อผู้บริหาร สศก. ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลและเกี่ยวข้องใน 5 สาขาการผลิต ทั้งในสังกัด กษ. สำนักงานคลังจังหวัด ในรูปแบบรายงาน และนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อไป