การสัมมนา “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2563”

      วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเอกราช ตรีลพ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา“การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
      ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “แบบการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2563 ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (สินค้าข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำประหลัง ยางพารา มะพร้าว สับปะรด และไข่ไก่ โดยมีวิทยากรถ่ายทอด ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ มีผู้เข้าอบรม กอง/ศูนย์/สำนัก/ส่วนภูมิภาค/หน่วยงานภาครัฐที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกชน ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3313851002037311