ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

 

ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
หจก.โพธิบูรพ์  หจก.โพธิบูรพ์
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร(035)423213, (081)7365940
เดือน วันที่    
กรกฎาคม
1
-
-
 
2
9,750
8,500
 
3
9,750
8,500
 
4
-
-
 
5
-
-
 
6
-
-
 
7
-
-
 
8
-
-
 
9
9,750
8,050
 
10
9,750
8,050
 
11
9,750
7,800
 
12
9,750
7,800
 
13
9,450
7,650
 
14
-
-
 
15
-
-
 
16
9,450
7,700
 
17
9,450
7,700
 
18
9,450
7,700
 
19
9,450
7,700
 
20
9,450
7,700
 
21
-
-
 
22
-
-
 
23
9,450
7,700
 
24
9,450
7,900
 
25
9,450
7,900
 
26
9,450
7,900
 
27
-
-
 
28
-
-
 
29
-
-
 
30
-
-
 
31
9,450
7,900