หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่        
กรกฎาคม
1
-
-
-
-
 
2
3.00
3.00
2.90
3.15
 
3
3.00
3.00
2.90
3.10
 
4
3.00
3.00
2.85
3.10
 
5
3.00
3.00
2.85
3.10
 
6
3.00
3.00
2.85
3.10
 
7
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
 
9
3.00
3.00
2.85
3.05
 
10
3.00
3.00
2.85
3.00
 
11
3.00
3.00
2.85
2.95
 
12
3.00
3.00
2.85
2.90
 
13
3.00
3.00
2.85
2.90
 
14
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
 
16
3.00
3.00
2.85
2.90
 
17
3.00
3.00
2.85
2.90
 
18
3.00
3.00
2.85
2.85
 
19
3.00
3.00
2.85
2.85
 
20
3.00
3.00
2.80
2.95
 
21
-
-
-
-
 
22
-
-
-
-
 
23
3.00
3.00
2.80
2.95
 
24
3.00
3.00
2.80
2.95
 
25
3.00
3.00
2.80
2.95
 
26
3.00
3.00
2.80
2.95
 
27
-
-
-
-
 
28
-
-
-
-
 
29
-
-
-
-
 
30
-
-
-
-
 
31
3.00
3.00
2.85
2.95