หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
กรกฎาคม
1
 -
-
-
-
 
2
2.75
2.80
2.65
-
 
3
2.75 2.80 2.65 -
 
4
2.75 2.80 2.60 -
 
5
2.75 2.80 2.60 -
 
6
2.75 2.80 2.60 -
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
2.75 2.80 2.60 -
 
10
2.75 2.80 2.60 -
 
11
2.75 2.80 2.60 -
 
12
2.75 2.80 2.60 -
 
13
2.75 2.80 2.60 -
 
14
- - - -
 
15
- - - -
 
16
2.75 2.80 2.60 -
 
17
2.75 2.80 2.60 -
 
18
2.75 2.80 2.60 -
 
19
2.75 2.80 2.60 -
 
20
2.75 2.80 2.50 -
 
21
- - - -
 
22
- - - -
 
23
2.75 2.80 2.55 -
 
24
2.75 2.80 2.55 -
 
25
2.75 2.80 2.55 -
 
26
2.75 2.80 2.55 -
 
27
- - - -
 
28
- - - -
 
29
- - - -
 
30
- - - -
 
31
2.75 2.80 2.60 -