มะนาว

 

มะนาว

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2561 มะนาว
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส.
ตลาดกลางหนองบ้วย 
จ.นครปฐม
อ. ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
โทร. (081) 1955815
โทร. (032) 461534
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ผลขนาดใหญ่
ผลขนาดกลาง
ผลขนาดเล็ก
กรกฎาคม
1
-
-
-
-
-
-
-
-
 
2
150
100
80
40
120
80
50
30
 
3
150
100
80
40
120
80
50
30
 
4
150
100
80
40
120
80
50
30
 
5
150
100
80
40
120
80
50
30
 
6
100
80
70
40
80
60
50
30
 
7
-
-
-
-
-
-
-
-
 
8
-
-
-
-
-
-
-
-
 
9
100
80
70
40
80
60
50
30
 
10
100
80
70
40
80
60
50
30
 
11
100
80
70
40
80
60
50
30
 
12
80
70
60
30
80
60
50
30
 
13
80
70
60
30
80
60
50
30
 
14
-
-
-
-
-
-
-
-
 
15
-
-
-
-
-
-
-
-
 
16
80
70
60
30
80
60
50
30
 
17
80
70
60
30
80
60
50
30
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31