มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 มังคุด
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์)
จุดรับซื้อ ต.บ้านนาใต้(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์(คุณวารินทร์)
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร
จุดรับซื้อ ต.บ้านนาใต้(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.บ้านช้างกลาง (คุณศุภชัย)
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.ช้างกลาง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
ผิวมันขนาดใหญ่ คละรวม
กรกฎาคม
1
- -   - - -
 
2
- -   - - -
 
3
- -   - - -
 
4
- -   - - -
 
5
- - 45.00 - - -
 
6
85.00 - 65.00 - - -
 
7
- - - - - -
 
8
- - - - - -
 
9
30.00 - 20.00 - 20.00 -
 
10
- - 20.00 - 15.00 -
 
11
- - - 24.00 20.00 -
 
12
- - - 24.00 - 25.00
 
13
- 30.00 25.00 24.00 25.00 25.00
 
14
- - - - - -
 
15
- - - - - -
 
16
- - 20.00 17.00 20.00 20.00
 
17
- - 17.00 17.00 20.00 18.00
 
18
           
 
19
           
 
20
           
 
21
           
 
22
           
 
23
           
 
24
           
 
25
           
 
26
           
 
27
           
 
28
           
 
29
           
 
30
           
 
31