มังคุด

 

มังคุด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 มังคุด
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์)
จุดรับซื้อ ต.บ้านนาใต้(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์(คุณวารินทร์)
สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด
จุดรับซื้อ ต.บ้านนาใต้(คุณปรวิศา)
จุดรับซื้อ ต.บ้านช้างกลาง (คุณศุภชัย)
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.นาสาร
อ.นาสาร
อ.นาเดิม
อ.ช้างกลาง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
ผิวมันขนาดใหญ่ คละรวม
กรกฎาคม
1
- -   - - -
 
2
- -   - - -
 
3
- -   - - -
 
4
- -   - - -
 
5
- - 45.00 - - -
 
6
85.00 - 65.00 - - -
 
7
- - - - - -
 
8
- - - - - -
 
9
30.00 - 20.00 - 20.00 -
 
10
- - 20.00 - 15.00 -
 
11
- - - 24.00 20.00 -
 
12
- - - 24.00 - 25.00
 
13
- 30.00 25.00 24.00 25.00 25.00
 
14
- - - - - -
 
15
- - - - - -
 
16
- - 20.00 17.00 20.00 20.00
 
17
- - 17.00 17.00 20.00 18.00
 
18
- - 16.00 16.00 20.00 18.00
 
19
35.00 - 16.00 16.00 19.00 18.00
 
20
- - 16.00 17.00 23.00 20.00
 
21
- - - - - -
 
22
- - - - - -
 
23
35.00 - 20.00 18.00 25.00 20.00
 
24
40.00 - 20.00 16.00 25.00 22.00
 
25
40.00 24.00 20.00 16.00 24.00 21.00
 
26
40.00 - 20.00 18.00 24.00 25.00
 
27
- - - - - -
 
28
- - - - - -
 
29
- - - - - -
 
30
- - - - - -
 
31
45.00 - 20.00 18.00 20.00 22.00