ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
กรกฎาคม
1
-
-
 
2
34.00
32.00
 
3
34.00
32.00
 
4
34.00
32.00
 
5
34.00
32.00
 
6
34.00
32.00
 
7
-
-
 
8
-
-
 
9
34.00
32.00
 
10
34.00
32.00
 
11
34.00
32.00
 
12
34.00
32.00
 
13
34.00
32.00
 
14
-
-
 
15
-
-
 
16
34.00
32.00
 
17
34.00
32.00
 
18
34.00
32.00
  19
34.00
32.00
 
20
34.00
33.00
 
21
-
-
 
22
-
-
 
23
34.00
33.00
 
24
34.00
33.00
 
25
34.00
33.00
 
26
34.00
33.00
 
27
-
-
 
28
-
-
 
29
-
-
 
30
-
-
 
31
34.00
33.00