สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
สุดใจฟาร์ม
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.โชคชัย
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
เดือน วันที่        
กรกฎาคม
1
- - - -
 
2
56.00 57.00 67.50 61.00
 
3
56.00 57.00 67.50 61.00
 
4
56.00 57.00 67.50 61.00
 
5
56.00 57.00 67.50 -
 
6
56.00 57.00 67.50 -
 
7
- - - -
 
8
- - - -
 
9
59.00 - 67.50 62.00
 
10
59.00 57.00 67.50 62.00
 
11
59.00 57.00 67.50 62.00
 
12
59.00 57.00 67.50 62.00
 
13
59.00 57.00 65.50 62.00
 
14
- - - -
 
15
- - - -
 
16
59.00 57.00 65.50 61.00
 
17
59.00 57.00 65.50 61.00
 
18
59.00 57.00 65.50 61.00
 
19
59.00 57.00 65.50 61.00
 
20
57.00 57.00 65.50 61.00
 
21
- - - -
 
22
- - - -
 
23
57.00 57.00 65.50 61.00
 
24
57.00 57.00 65.50 61.00
 
25
57.00 57.00 65.50 61.00
 
26
57.00 57.00 65.50 61.00
 
27
- - - -
 
28
- - - -
 
29
- - - -
 
30
- - - -
 
31
57.00 57.00 65.50 61.00