สุกร

 

สุกร 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2563 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
ฟาร๋มคุณบำเพ็ญ
ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล

ศิริปุณย์ฟาร์ม

บริษัท คณาไฮบริด จำกัด
ต.มาบแค อ.เมือง
อ.เมือง 
อ.เมือง
อ.สูงเนิน
จ.นครปฐม
จ.ราชบุรี
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.นครราชสีมา
โทร.(081)8564975
โทร (089)2541193
โทร.(038)541429-30
 
กุมภาพันธ์
1
- - - -
 
2
- - - -
 
3
72.00 76.00 79.00 74.00
 
4
72.00 76.00 79.00 74.00
 
5
72.00 76.00 79.00 74.00
 
6
72.00 76.00 79.00 74.00
 
7
72.00 76.00 79.00 74.00
 
8
- - - -
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
68.00 68.00 79.00 70.00
 
12
68.00 68.00 79.00 70.00
 
13
68.00 68.00 77.00 70.00
 
14
68.00 68.00 77.00 70.00
 
15
- - - -
 
16
- - - -
 
17
68.00 68.00 74.50 70.00
 
18
68.00 68.00 74.50 70.00
 
19
64.00 64.00 74.50 70.00
 
20
64.00 64.00 74.50 70.00
 
21
64.00 64.00 74.50 70.00
 
22
- - - -
 
23
- - - -
 
24
62.00 64.00 72.50 68.00
 
25
62.00 64.00 72.50 68.00
 
26
62.00 64.00 72.50 68.00
 
27
62.00 62.00 72.50 68.00
 
28
62.00 62.00 72.50 68.00
 
29 - - - -