ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ105

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561 ข้าวหอมมะลิ 105  ( ต้นข้าว  35  กรัม )
ตลาดสำคัญ
ท่าข้าว ธ.ก.ส.  ตลาดกลางพืชไร่ โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา โรงสีกิจทวียโสธร โรงสีสหพัฒนา โรงสีเต็กเฮง  โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ โรงสีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด
อ.เมือง อ. เมือง  อ.เมือง อ.เมือง  อ.สะตึก   อ.จอมพระ  อ.สุวรรณภูมิ 215 หมู่ 11 ต.ดงคลั่งใหญ่
จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.บุรีรัมย์  จ.สุรินทร์  จ.ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
เดือน วันที่ โทร.(043)246129 โทร.(045)611582 โทร.(045)451319 โทร.(045)724726 โทร.(044)681222 โทร.(044)581006 โทร.(088)3018432 โทร.(089)9448779
มิถุนายน
1
16,700
-
19,170
17,000
18,500
17,800
16,500
-
 
2
-
-
-
-
-
-
-
-
 
3
-
-
-
-
-
-
-
-
 
4
16,700
-
19,170
17,000
18,000
17,800
16,500
-
 
5
16,700
-
19,170
17,000
18,000
17,800
16,500
-
 
6
16,700
-
19,170
17,000
18,000
17,700
16,500
-
 
7
16,700
-
19,170
17,000
18,000
17,700
16,500
-
 
8
16,700
-
18,750
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
9
-
-
-
-
-
-
-
-
 
10
-
-
-
-
-
-
-
-
 
11
16,700
-
18,750
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
12
16,700
-
18,333
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
13
16,700
-
18,333
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
14
16,700
-
18,333
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
15
16,700
-
18,333
17,000
17,500
17,400
16,500
-
 
16
-
-
-
-
-
-
-
-
 
17
-
-
-
-
-
-
-
-
 
18
17,000
-
18,333
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
19
17,000
-
18,333
17,000
18,000
17,400
16,500
-
 
20
17,000
-
18,333
17,000
18,000
17,400
17,000
-
 
21
17,000
-
18,333
17,000
18,000
17,400
17,000
-
 
22
17,000
17,000
18,333
17,000
17,500
-
17,000
-
 
23
-
-
-
-
-
-
-
-
 
24
-
-
-
-
-
-
-
-
 
25
17,400
17,000
18,000
17,000
17,500
17,000
17,000
-
 
26
17,400
17,000
18,000
17,000
17,500
17,000
17,000
-
 
27
17,000
17,000
17,500
16,500
17,500
17,000
17,000
-
 
28
17,000
17,000
17,500
16,500
17,000
17,000
17,000
 
 
29
16,800
17,000
17,500
16,500
17,000
17,000
17,000
 
 
30