หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 30%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 30%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
77 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.(038)601344-5
เดือน วันที่        
มิถุนายน
1
3.10
3.15
2.80
-
 
2
-
-
-
-
 
3
-
-
-
-
 
4
3.10
-
2.80
-
 
5
3.10
-
2.95
3.20
 
6
3.10
-
2.90
3.20
 
7
3.10
-
2.90
3.20
 
8
3.10
-
2.90
3.25
 
9
-
-
-
-
 
10
-
-
-
-
 
11
3.10
-
2.90
3.25
 
12
3.10
-
2.90
3.25
 
13
3.10
-
2.90
3.25
 
14
3.00
-
2.90
3.25
 
15
3.00
-
2.90
3.25
 
16
-
-
-
-
 
17
-
-
-
-
 
18
3.00
2.95
2.90
3.25
 
19
3.00
2.95
2.90
3.25
 
20
2.95
2.95
2.90
3.25
 
21
2.95
2.95
2.90
3.25
 
22
2.95
2.95
2.90
3.25
 
23
-
-
-
-
 
24
-
-
-
-
 
25
3.00
3.00
2.90
3.25
 
26
3.00
3.00
2.90
3.25
 
27
3.00
3.00
2.90
3.25
 
28
3.00
3.00
2.90
3.15
 
29
3.00
3.00
2.90
3.15
 
30