ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
34.00
31.00
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
34.00
31.00
 
5
34.00
31.00
 
6
34.00
31.00
 
7
34.00
31.00
 
8
34.00
31.00
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
34.00
31.00
 
12
34.00
31.00
 
13
34.00
31.00
 
14
34.00
31.00
 
15
34.00
31.00
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
34.00
31.00
  19
34.00
31.00
 
20
34.00
31.00
 
21
34.00
32.00
 
22
34.00
32.00
 
23
-
-
 
24
-
-
 
25
34.00
32.00
 
26
34.00
32.00
 
27
34.00
32.00
 
28
34.00
32.00
 
29
34.00
32.00
 
30