ไข่ไก่เบอร์ 4

 

ไข่ไก่เบอร์ 4

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย :บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่เบอร์ 4
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
ฟาร์ม จินฮั่วเส็ง
อ.ปากช่อง
อ.หนองม่วง
จ.นครราชสีมา
จ.ลพบุรี
โทร. 086-6501271
โทร. 081-8364177
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
270
200
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
280
200
 
5
280
200
 
6
280
200
 
7
280
200
 
8
280
200
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
280
200
 
12
280
-
 
13
280
-
 
14
280
195
 
15
280
195
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
280
195
 
19
280
195
 
20
280
195
 
21
280
195
 
22
280
195
 
23
-
-
 
24
-
-
 
25
280
195
 
26
280
195
 
27
280
195
 
28
280
195
 
29
280
190
 
30