ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2561 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
ฟาร์ม จินฮั่วเส็ง
อ.ปากช่่อง
อ.หนองม่วง
จ.นครราชสีมา
จ.ลพบุรี
โทร. 086-6501271
โทร. 081-8364177
เดือน วันที่    
มิถุนายน
1
280
240
 
2
-
-
 
3
-
-
 
4
290
240
 
5
290
240
 
6
290
240
 
7
290
240
 
8
290
240
 
9
-
-
 
10
-
-
 
11
290
240
 
12
290
-
 
13
290
-
 
14
290
225
 
15
290
225
 
16
-
-
 
17
-
-
 
18
290
225
 
19
290
225
 
20
290
225
 
21
290
225
 
22
290
225
 
23
-
-
 
24
-
-
 
25
290
225
 
26
290 225
 
27
290 225
 
28
290 225
 
29
290
210
 
30