ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

 

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เนินสูง
ตลาดผลไม้เขาดิน
ร้านรับซื้อคุณวารินทร์
ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.ท่าใหม่
อ.แกลง
อ.นาสาร
อ.บ้านนาเดิม
จ.จันทบุรี
จ.ระยอง
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานีี่
ไม่ส่งออก เกรด A ไม่ส่งออก เกรด B ไม่ส่งออก เกรด
A
ไม่ส่งออก เกรด
B
คละ
มิถุนายน
1
105.00 95.00 105.00 100.00 - -
 
2
- - - - - -
 
3
- - - - - -
 
4
95.00 85.00 105.00 100.00 - -
 
5
95.00 85.00 100.00 90.00 - -
 
6
95.00 85.00 95.00 90.00 - -
 
7
95.00 85.00 95.00 90.00 - -
 
8
95.00 85.00 90.00 85.00 - -
 
9
- - - - - -
 
10
- - - - - -
 
11
90.00 80.00 95.00 90.00 - -
 
12
90.00 80.00 95.00 90.00 - -
 
13
90.00 80.00 95.00 90.00 - -
 
14
90.00 80.00 100.00 90.00 - -
 
15
90.00 80.00 100.00 90.00 - -
 
16
- - - - - -
 
17
- - - - - -
 
18
90.00 80.00 105.00 100.00 - -
 
19
90.00 80.00 105.00 100.00 - -
 
20
90.00 80.00 100.00 95.00 - -
 
21
95.00 85.00 100.00 95.00 - -
 
22
95.00 85.00 105.00 95.00 -  
 
23
- - - - - -
 
24
- - - - - -
 
25
100.00 90.00 110.00 105.00 - -
 
26
100.00 90.00 110.00 105.00 - -
 
27
100.00 90.00 110.00 105.00 - -
 
28
100.00 90.00 110.00 105.00 - -
 
29
100.00 90.00 115.00 110.00 - -
 
30