เงาะโรงเรียน

 

เงาะโรงเรียน

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง ตลาดกลางเขาดิน ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.เขาสมิง อ.แกลง อ.บ้านนาเดิม
จ.ตราด จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี
 
   
เดือน วันที่      
มิถุนายน
1
15.00
20.00
-
 
2
-
-
-
 
3
-
-
-
 
4
16.00
20.00
-
 
5
16.00
20.00
-
 
6
16.00
20.00
-
 
7
14.00
19.00
-
 
8
14.00
19.00
-
 
9
-
-
-
 
10
-
-
-
 
11
15.00
16.00
-
 
12
16.00
16.00
-
 
13
16.00
16.00
-
 
14
16.00
16.00
-
 
15
16.00
16.00
-
 
16
-
-
-
 
17
-
-
-
 
18
16.00
16.00
-
 
19
16.00
16.00
-
 
20
16.00
16.00
-
 
21
18.00
16.00
-
 
22
18.00
17.00
-
 
23
-
-
-
 
24
-
-
-
 
25
18.00
20.00
-
 
26
18.00
-
-
 
27
18.00
-
 
 
28
19.00
-
 
 
29
19.00
-
 
 
30