หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

 

หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 หัวมันสำปะหลังสด  (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงศ์ 
โรงงานแป้งมันครบุรี
บริษัท ชลเจริญ จำกัด
หจก. ธนวัฒน์พืชผล
อุตสาหกรรม จำกัด 
อ.ครบุรี
อ.บ้านบึง
ขาณุวรลักษบุรี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
จ.นครราชสีมา   
จ.ชลบุรี   
จ.กำแพงเพชร   
โทร. (044)212725 
โทร. (087)9661181
โทร.(038)752633-4
โทร.055-771377
เดือน วันที่        
มีนาคม
1
2.30 2.30 2.50 2.35
 
2
- - - -
 
3
- - - -
 
4
2.30 - 2.45 2.35
 
5
2.30 - 2.50 2.35
 
6
2.30 - 2.50 2.35
 
7
2.30 - 2.50 2.35
 
8
2.30 - 2.50 2.35
 
9
- - - -
 
10
- - - -
 
11
2.30 - 2.55 2.35
 
12
2.35 - 2.55 2.35
 
13
2.35 - 2.55 2.35
 
14
2.35 - 2.55 2.35
 
15
2.35 - 2.55 2.35
 
16
- - - -
 
17
- - - -
 
18
2.35 - 2.55 2.35
 
19
2.35 - 2.55 2.35
 
20
2.35 - 2.55 2.35
 
21
2.35 - - 2.35
 
22
2.35 - - 2.35
 
23
- - - -
 
24
- - - -
 
25
2.35 - - 2.35
 
26
2.35 - 2.55 2.35
 
27
2.35 - 2.55 2.35
 
28
2.35 - 2.55 2.35
 
29 2.35 - 2.55 2.35
 
30 - - - -
 
31 - - - -