มันสำปะหลังสด

 

มันสำปะหลังสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 มันสำปะหลังสด
คุณไชยเลิศ  จันทร์วัฒนศิริ ร้านรับซื้อจุกพืชไร่
อ.เมือง อ.กบินทร์บุรี
จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรีี
โทร.081-7638220  
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
2.20 -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
2.20 -
 
5
2.20 -
 
6
2.20 -
 
7
2.20 -
 
8
2.20 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
2.20 -
 
12
2.20 -
 
13
2.20 -
 
14
2.20 -
 
15
2.20 -
 
16
- -
 
17
- -
 
18
2.20 -
 
19
2.20 -
 
20
2.20 -
 
21
2.20 -
 
22
2.20 -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
- -
 
26
- -
 
27
- -
 
28
- -
 
29 - -
 
30 - -
 
31 - -