กุ้งขาวแวนนาไม

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 กุ้งขาวแวนนาไม
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ร้านสินงอกงาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.(034)816160 โทร.(081)7817373
ขนาด 70 ตัว/กก.
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
140 -
 
2
140 -
 
3
140 -
 
4
140 -
 
5
145 -
 
6
- -
 
7
- -
 
8
145 145
 
9
145 145
 
10
145 145
 
11
145 145
 
12
150 145
 
13
- -
 
14
- -
 
15
145 -
 
16
150 155
 
17
150 -
 
18
150 155
 
19
145 -
 
20
- -
 
21
- -
 
22
145 -
 
23
145 -
 
24
145 155
 
25
150 -
 
26
150 -
 
27
- -
 
28
- -
 
29
150 -
 
30
150 -
 
31
155 -