ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2564 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
ฟาร์มคุณณรงค์  พิพัฒสุวรรณ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ.เมือง
อ.เมือง
จ.นครปฐม
จ.ชลบุรีี
โทร.(034)253627
โทร.(086)4788098
เดือน วันที่    
มีนาคม
1
32.00 34.00
 
2
32.00 34.00
 
3
32.00 32.00
 
4
32.00 32.00
 
5
33.00 34.00
 
6
- -
 
7
- -
 
8
33.00 34.00
 
9
33.00 34.00
 
10
33.00 34.00
 
11
33.00 34.00
 
12
33.00 34.00
 
13
- -
 
14
- -
 
15
33.00 34.00
 
16
33.00 34.00
 
17
33.00 34.00
 
18
33.00 34.00
  19 33.00 34.00
 
20
- -
 
21
- -
 
22
33.00 34.00
 
23
33.00 34.00
 
24
33.00 34.00
 
25
33.00 34.00
 
26
33.00 34.00
 
27
- -
 
28
- -
 
29
32.00 34.00
 
30
32.00 34.00
 
 31
32.00 34.00