ไข่ไก่เบอร์ 3

 

ไข่ไก่เบอร์ 3

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2564 ไข่ไก่เบอร์ 3
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา
โทร. 086-6501271
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
276
 
2
276
 
3
276
 
4
276
 
5
276
 
6
-
 
7
-
 
8
276
 
9
276
 
10
276
 
11
276
 
12
276
 
13
-
 
14
-
 
15
276
 
16
276
 
17
276
 
18
276
 
19
276
 
20
-
 
21
-
 
22
276
 
23
276
 
24
276
 
25
276
 
26
276
 
27
-
 
28
-
 
29
276
 
30
276
 
 31
276