ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2564 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
 
เดือน วันที่  
มีนาคม
1
250
 
2
250
 
3
250
 
4
250
 
5
250
 
6
-
 
7
-
 
8
250
 
9
250
 
10
250
 
11
250
 
12
250
 
13
-
 
14
-
 
15
250
 
16
250
 
17
250
 
18
-
 
19
250
 
20
-
 
21
-
 
22
250
 
23
250
 
24
250
 
25
250
 
26
250
 
27
-
 
28
-
 
29
250
 
30
250
 
31 
250